Wymogi edytorskie Wydawnictwa (informacja dla Autorów)


Redakcja przyjmuje wyłącznie prace niepublikowane, wykonane zgodnie z normami etycznymi i według następujących zasad:

 • teksty przeznaczone do druku nie powinny przekraczać 15 stron formatu A4 wraz z tabelami i ilustracjami (nie mniej niż 20 tys. znaków ze spacjami);
 • powinny być napisane w programie Word, czcionka Times New Roman „12”, z zachowaniem odstępu między wierszami – 1,5;
 • marginesy 2,5 cm (lewy, prawy, góra, dół);
 • na stronie winno mieścić się nie więcej niż 30 wierszy;
 • opracowanie powinno być podzielone na części i zawierać śródtytuły;
 • na końcu tekstu streszczenie autorskie w j. polskim i j. angielskim (nie więcej niż po 250 słów);
 • materiał w postaci fotografii, rysunków i tabel powinien być opisany następująco: nad tabelą, rysunkiem itp. - numer (cyfrą arabską – czcionką „12”) i tytuł – „12”; pod tabelą, rysunkiem itp. - źródło - „10”
 • rysunki, wykresy, fotografie ilustrujące tekst – wraz z podpisami – należy zapisać dodatkowo na nośniku elektronicznym w oddzielnych plikach. Wersja wydrukowana tekstu powinna zawierać rysunki, wykresy i fotografie lub dokładne określenie miejsca (miejsc) ich umieszczenia;
 • przypisy na dole strony (należy wzorować się na podanych poniżej przykładach);
 • wykaz wykorzystanej w tekście literatury (bibliografia) – przed streszczeniami,
 • w porządku alfabetycznym.


Artykuły przeznaczone do druku podlegają recenzji. Redakcja zastrzega sobie prawo skracania tekstów oraz wprowadzania zmian po uzgodnieniu z Autorem; korektę autorską należy odesłać w terminie nie przekraczającym 7 dni;
Do tekstu należy dołączy informację o Autorze (pełne imię i nazwisko, stopnień naukowy, miejsce pracy (uczelnia, katedra, inna instytucja ...), adres zamieszkania, numer telefonu
i adres e-mail.

Przykłady przypisów:
–  dotyczących pozycji książkowych, np.


• R. Niestrój, Zarządzanie marketingiem. Aspekty strategiczne, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa-Kraków 2002, s. 10.
• R. Niestrój, Stan obecny i perspektywy rozwoju orientacji rynkowej przedsiębiorstw w Polsce, w: Kierunki rozwoju zarządzania marketingowego w Polsce, Wydawnictwo AE w Krakowie, Kraków 1999, s. 10.
• Podstawy nauki o przedsiębiorstwie, pod red. J. Lichtarskiego, Wydawnictwo AE we Wrocławiu, Wrocław 1997, s. 10.
powtórzenia:
• R. Niestrój, Zarządznie..., s. 11.
powtórzenia występujące bezpośrednio po przywołanej publikacji:
• Tamże, s. 11.

–  dotyczących pozycji o charakterze czasopism, np.

• R. Legutko, Trzy tezy o kontrkulturze, „Znak” 1993, nr 4, s. 3.

–  dotyczących aktów normatywnych

tytuł aktu normatywnego – rozporządzenie..., uchwała..., ustawa..., zarządzenie..., itp. (nazwa organu promulgacyjnego lub skrót nazwy, rok..., nr..., poz...,). Przykład: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie określenia standardów nauczania dla poszczególnych kierunków studiów i poziomu kształcenia, Dz.U. RP 2002, nr 116, poz. 1004.